Události Ježíšova života

Odkazy k událostem z Ježíšova života, jak je popsali jeho učedníci, Vám otevřou text Bible na stránkách České biblické společnosti.

Událost zapsal učedník (kapitola, verš)
Matouš Marek Lukáš Jan
Předpověď a narození Jana Křtitele 1,5
Předpověď Ježíšova narození 1,26
Narození Ježíše 1,18 2,1
Anděl zvěstuje pastýřům 2,8
Herodes a klanění mudrců 2,1
Přinesen do chrámu 2,21
Útěk do Egypta a návrat 2,13
Počátek činnosti Jana Křtitele 3,1 1,2 3,1 1,19
Křest vodou
a sestoupení Ducha Svatého
3,13 1,9 3,21 1,29
Pokušení na poušti 4,1 1,12 4,1
Odmítnutí v Nazaretu 4,16
Povolání prvních učedníků 4,18 1,16 5,1 1,35
Proměnění vody ve víno 2,1
Kázání na hoře 5,1 6,17
Vyhnání zlého ducha 1,21 4,31
Uzdravení malomocného 8,1 1,40 5,12
Uzdravení setníkova sluhy 8,5 7,1
Vzkříšení syna naimské vdovy 7,11
Uzdravení Petrovy tchýně 8,14 1,29 4,38
Rozmluva o novém narození 3,1
Uzdravení syna
královského služebníka
4,43
Ježíš a hříšnice v domě farizea 7,36
Utišení bouře 8,23 4,35 8,22
Uzdravení posedlých v Gadaře 8,28 5,1 8,26
Nemocného spustili na lanech 9,1 2,1
Povolání celníka 9,9 2,13 5,27
Uzdravení chromého v Jeruzalémě 5,1
Vzkříšení dcery Jairovi 9,18 5,21 8,40
Uzdravení ženy s krvotokem 9,20 5,25 8,43
Uzdravení dvou slepců 9,27
Uzdravení němého 9,32
Vyslání dvanácti učedníků 10,1 6,7 9,1
Uzdravení člověka s uschlou rukou 12,9 3,1 6,6
Uzdravení posedlého (němý,slepý) 12,22 11,14
Smrt Jana Křtitele 14,1 6,14
Nasycení 5 tisíc lidí 14,13 6,30 9,10 6,1
Ježíš kráčí po vodě 14,22 6,45 6,16
Uzdravování u Genezaretu 14,34 6,53
Uzdravení dcery Syroféničanky 15,21 7,24
Uzdravení hluchoněmého 7,31
Uzdravování u Galilejského moře 15,29
Nasycení 4 tisíc lidí 15,32 8,1
Uzdravení slepého v Betsaidě 8,22
Proměnění na hoře 17,1 9,2 9,28
Uzdravení dítěte s epilepsií 17,14 9,14 9,37
Návštěva u Marie a Marty 10,38
Uzdravení sehnuté ženy 13,10
Uzdravení člověka stiženého
vodnatelností
14,1
Ježíš a cizoložnice 8,1
Uzdravení slepého 9,1
Uzdravení 10 malomocných 17,11
Ježíš a děti 19,13 10,13 18,15
Bohatý mladík 19,16 10,17 18,18
Dva slepí u Jericha 20,29 10,46 18,35
Vrchní celník Zacheus 19,1
Vzkříšení Lazara 11,1
Vjezd do Jeruzaléma 21,1 11,1 19,28 12,12
Prokletí fíkovníku 21,18 11,12
Vyčištění chrámu 21,10 11,15 19,45
Pomazán Marií v Betanii 26,6 14,3 12,1
Zrada Jidáše 26,14 14,10 22,3 13,21
Poslední večere s učedníky 26,17 14,17 22,14 13,2
Umývání nohou učedníkům 13,3
Modlitba v Getsemane 26,36 14,32 22,39
Zatčení 26,47 14,43 22,47 18,1
Ježíš před radou 26,57 14,53 22,66 18,19
Petrovo zapření 26,69 14,66 22,54 18,15
Ježíš před Pilátem 27,11 15,1 23,1 18,28
Bičování, posměch vojáků,
trnová koruna a rudý plášť
27,27 15,16 19,1
Nesení kříže 27,32 15,21 23,26 19,17
Ukřižování 27,33 15,24 23,32 19,18
Smrt a uložení do hrobu 27,45 15,33 23,44 19,28
Vzkříšení, anděl u hrobu
sděluje Marii
28,1 16,1 24,1 20,11
Petr se běží podívat 24,10 20,3
Zjevuje se dvěma
na cestě do Emaus
16,12 24,13
Vzkříšený přišel mezi své učedníky 16,14 24,36 20,19
Nevěřící Tomáš 20,24
Zjevuje se učedníkům
v Galilei a jí s nimi
28,16 21,1
Vzetí do nebe 16,19 24,50
Sk1,9