Kristova podobenství

Ježíše doprovázely zástupy lidí. A on k nim mluvil v zobecněných příbězích, které nazýváme „podobenství“. Máme je zaznamenány v Bibli, v popisu událostí, který sepsali Ježíšovi následovníci Matouš, Marek a Lukáš. U dvou podobenství O rozsévači a O pleveli máme v Bibli i výklad, který Ježíš v soukromí řekl svým učedníkům.

Možná nevíte, že Ježíš také řekl, že přišel zvěstovat věci ukryté od založení světa. A že moudrost, kterou přináší, převyšuje pověstnou moudrost krále Šalamouna. Objevíte ji v jeho podobenstvích?

Ježíšova podobenství zapsal jeho učedník (kapitola, verš)
Matouš Marek Lukáš
O farizeovi a celníkovi  18,9-14
O bohatém bláznovi 12,16-21
O dvou dlužnících  7,41-43
O boháči a Lazarovi  16,19-31
O neplodném fíkovníku 13,6-9
O hořčičném zrnu 13,31-32 4,30-32 13,18-19
O kvasu 13,33 13,20-21
O ukrytém pokladu 13,44
O pleveli 13,24-30
výklad podobenství O pleveli 13,36-43
O rybářské síti 13,47-50
O milosrdném Samařanovi 10,30-37
O příteli o půlnoci 11,5-8
O rozsévači  13,3-8 4,4-8  8,5-8
výklad podobenství O rozsévači 13,18-23 4,13-20 8,11-15
O hostinách 14,7-11
O velké hostině 14,15-24
O ztracené ovci 18,12-14 15,3-7
O nemilosrdném služebníku 18,23-35
O ztracené minci 15,8-10
O marnotratném synu 15,11-32
O nepoctivém správci 16,1-9
O zasetém semenu  4,26-29
O služebnících 17,7-10
O nespravedlivém soudci 18,1-8
O perle 13,45-46
O dělnících na vinici 20,1-16
O hřivnách 25,14-30 19,11-27
O dvou synech 21,28-32
O zlých nájemcích 21,33-39 12,1-12 20,9-18
O bdělém strážci 13,34-37
O svatební hostině 22,1-14
O věrném služebníkovi 24,45-51 12,42-48
O deseti družičkách 25,1-13