Hledání

Z Bible se také dozvídáme, že Pán Bůh pro nás sám připravil cestu, abychom mohli vstupovat do jeho blízkosti. S láskou, aby i tys mohl po té cestě jít. Nemusíš být studovaným teologem nebo inženýrem, je to jednoduché. Pán Bůh ti chce dát naději, dobrou budoucnost, věčný život a nabízí ti, že ti bude Bohem a ty jeho synem/dcerou.

 

Kudy tedy k Bohu?

Pán Bůh nám připravil jen jednu cestu, kterou můžeme k němu přicházet. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Ježíš Kristus byl člověkem a zároveň Božím Synem. Zemřel na kříži, i když nikdy nezhřešil (neudělal nic zlého). A zemřel místo nás, my jsme zhřešili.

Hřích je každé provinění proti Bohu a jeho pravidlům. Třeba vzpoura, lhaní, podvody, krádeže, smilstvo. A Bible říká, že všichni zhřešili a mzdou za to je smrt. Ale všem také Pán Bůh nabízí své odpuštění a přijetí. Skrze Ježíše Krista.

Pán Bůh svému lidu nařídil: Kdo zhřeší, přinese oběť a já mu odpustím. Kristus byl jako oběťní beránek dán za nás. Aby nám Pán Bůh odpustil naše provinění.

 

A když chci vstoupit na tu cestu k Bohu?

V Bibli je napsáno, jak Pán Ježíš studovaném člověku říká, že se musí znovu narodit „z vody a z Ducha“. Jak se to ale dělá?

Ještě je důležité vědět toto: Bible říká, že na zemi působí dvě protichůdné síly, moci. Pán Bůh a na druhé straně zlo – ďábel. A je chybou, pokud by si někdo myslel, že jeho nic neovládá, že on nikoho neposlouchá. Ale můžeme si vybrat, koho poslechneme.

 

Jak tedy prakticky vstoupit na tu cestu k Bohu? A co to „znovu se narodit“?

V Bibli najdeš tato slova: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen (zachráněn).“

A taky: „Těm pak, kteří ho přijali (Ježíše) a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

Promluv k Ježíši Kristu. On tě uslyší, kdekoliv jsi. Až budeš ve svém pokojíku, zavři oči a modli se k Ježíši. Vlastními slovy.
Popros ho, ať přijde do tvého života, do tvého srdce. Řekni mu, že mu chceš patřit, že chceš aby On byl tvým Pánem. Aby ti odpustil tvé bloudění a chyby a přijal tě za svého.

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.“ I ty. Nezáleží na tom, cos v životě udělal špatného. Když to v modlitbě Pánu Ježíši přiznáš, a poprosíš ho o odpuštění, on ti to odpustí.

A je taky třeba abys i ty odpustil druhým, když sám chceš, aby ti bylo odpuštěno. I to v modlitbě přednes před Ježíše.

 

Pán Bůh ale nehledá jen nějakou odříkanou modlitbu, hledá celoživotní vztah s člověkem, hledá ty, kteří ho budou ctít. Taková modlitba může být začátkem. Člověk, který hledá Pána Boha, jej může blíže poznat když si bude číst Bibli, o samotě k němu mluvit a svěřovat mu svá trápení (modlit se) a také je dobré najít si společenství dalších křesťanů.

Novorozené dítě také potřebuje obživu, dýchat, teplo matky. Pak zdravě poroste. Je to podobné. Hledej, co má Pán Bůh pro tebe. On tě povede dál.